Navigace

Aktuality

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Jsme tu proto, abychom pomáhali celé společnosti humanitární činností v řešení problémů týkajících se seniorů a osob se zdravotním postižením. Naší činností chceme těmto osobám umožnit co nejdéle žít ve svém vlastním sociálním prostředí, na které jsou zvyklí a které nechtějí opustit.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 78
TÝDEN: 78
CELKEM: 68731

Datum a čas

Dnes je pondělí, 20. 11. 2017, 16:31:47

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Obsah

Život 90 k 15.11. 2017 vyhlašuje "Výzvu k podání nabídky" veřejné zakázky na pořízení asistivní technologie viz níže.

Výzva k podání nabídek na 

„Pořízení moderní asistivní technologie pro službu tísňová péče, vč. pořízení softwarového a hardwarového vybavení“

Registrace akce 013D311004101

 

Zadavatel

Název zadavatele: Život 90 Zruč nad Sázavou, z.ú.

Právní forma zadavatele: zapsaný ústav

Sídlo zadavatele: sad Míru 789, Zruč nad Sázavou, 285 22

IČO: 046 16 685

Osoba oprávněná jednat: Zdeněk Jelínek

Kontaktní osoba: Zdeněk Jelínek, tel.: 602 235 375, email: reditel@zivot90-zrucns.cz

 

Informace o veřejné zakázce

Život 90 Zruč nad Sázavou, zapsaný ústav (dále též „Zadavatel“), vyhlašuje veřejné výběrové řízení na dodávku     softwarového  a hardwarového vybavení pro účely zkvalitnění poskytovaných služeb prostřednictvím moderních technologií v oblasti komunikace.

Postup zadavatele při zadání této zakázky není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

 

Vymezení předmětu zakázky

Účelem veřejného výběrového řízení je zkvalitnění a zjednodušení poskytovaných sociálních služeb Zadavatele, respektive tísňové péče (dle § 41 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), a to prostřednictvím dodávky moderních technologií v oblasti komunikace v podobě jednak softwarového a hardwarového vybavení dispečinku služby a jednak softwarového a hardwarového vybavení koncového zařízení pro jednotlivé uživatele.

V rámci veřejné zakázky požaduje Zadavatel dodání softwarového a hardwarového vybavení dispečinku tísňové péče v počtu 1 ks a dodání softwarového a hardwarového vybavení koncového zařízení pro uživatele v počtu 250 ks, a to nejpozději do 28. 2. 2019, přičemž dodávka softwarového a hardwarového vybavení dispečinku tísňové péče a 50 ks koncového zařízení pro uživatele bude realizována nejpozději do 1. 6. 2018.

Softwarové a hardwarové vybavení dispečinku tísňové péče

V případě softwarového a hardwarového vybavení požaduje Zadavatel dodání takového zařízení, které umožňuje jednak přenos dat směrem od uživatele služby na dispečink tísňové péče a jednak zpracování a vyhodnocení těchto dat.  Toto zařízení musí být schopno komunikovat s různými typy koncových zařízení. Softwarově musí být zařízení vybaveno tak, aby umožňovalo:

 • příjem tísňového volání;
 • lokalizaci uživatele s možností zobrazení jeho lokalizace v mapové aplikaci;
 • automatické propojení s uživatelem a navázání telefonického hovoru;
 • sledování stavu koncového zařízení uživatele (slabá baterie, automatický test kontrolující propojení);
 • detekci pádu uživatele koncového zařízení;
 • detekce nepohybu uživatele koncového zařízení;
 • přijetí informace o opuštění vymezeného prostoru s lokalizací v mapové aplikaci
 • sledování tělesné teploty uživatele koncového zařízení,
 • sledování tepové frekvence uživatele koncového zařízení;
 • sledování saturace kyslíku v krvi uživatele koncového zařízení;

Softwarové vybavení zařízení dispečinku tísňové péče musí být schopno vytvoření databáze uživatelů, přičemž tato databáze bude obsahovat minimálně následující informace: jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, narození, zdravotní stav, medikace, kontakty, vyhodnocení a historie zpráv, statistiku jednotlivých událostí.

Hardwarové zařízení bude obsahovat hlavní a záložní PC s monitory, tiskárnu a náhradní zdroj elektrické energie pro případ jejího výpadku.

Současně bude softwarové vybavení schopné příjmu tísňového volání, lokalizace uživatele s možností zobrazení jeho lokalizace v mapové aplikaci, automatického propojení s uživatelem a navázání telefonického hovoru, sledování stavu koncového zařízení uživatele.

Softwarové a hardwarové vybavení koncového zařízení pro uživatele

V případě softwarového a hardwarového vybavení koncového zařízení pro uživatele požaduje Zadavatel dodání takového zařízení, které bude mít podobu náramku (popř. náramkových hodinek)s jednoduchým zapínáním. Toto zařízení bude jeho uživatel nepřetržitě nosit.  Softwarově a hardwarově musí být zařízení vybaveno tak, aby umožňovalo:

 • odeslání tísňového volání;
 • sběr a odeslání dat o lokalizaci uživatele do dispečinku tísňové péče; určení polohy pomocí GPS i GSM;
 • automatické propojení s dispečinkem tísňové péče navázání telefonického hovoru prostřednictvím sítě GSM;
 • odeslání informací o stavu koncového zařízení uživatele (slabá baterie, automatický test kontrolující propojení);
 • detekci pádu uživatele koncového zařízení;
 • detekce nepohybu uživatele koncového zařízení;
 • bezdrátové dobíjení, voděodolné, volání na další telefonní čísla;
 • informaci o opuštění vymezeného prostoru s lokalizací v mapové aplikaci;
 • sběr a odeslání dat o tělesné teplotě uživatele koncového zařízení;
 • sběr a odeslání dat o tepové frekvenci uživatele koncového zařízení;
 • sběr a odeslání dat o saturaci kyslíku v krvi uživatele koncového zařízení.

Požadavek na softwarové zajištění funkčnosti v podobě snímání tepu, tělesné teploty, saturace kyslíku, detekce pádu, detekce nepohybu apod. není předmětem veřejné zakázky.

               

Kvalifikační předpoklady

V rámci své nabídky prokáže Uchazeč základní a profesní způsobilost a současně technické kvalifikační předpoklady pro realizaci veřejné zakázky.

Uchazeč ve své nabídce prokáže základní a profesní způsobilost v rozsahu § 74 a § 77 ZZVZ. Údaje dokládané Uchazečem dle § 74 ZZVZ lze prokázat formou čestného prohlášení.

Uchazeč ve své nabídce prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů následujícím způsobem:

1. předložením čestného prohlášení o realizaci alespoň jedné zakázky, ve které dodavatel realizoval plnění v oblasti analýzy a realizace softwarové aplikace s napojením na mobilní aplikaci s oboustranným přenosem dat. Objem zakázky musí být vyšší než 2 000 000 Kč bez DPH. Softwarová aplikace musí splňovat tyto parametry:

a) Počet uživatelů/klientů aplikace musí být vyšší než 1 000

b) Softwarová aplikace je provozována v datovém centru

c) Dostupnost softwarové aplikace je smluvně zajištěna v úrovni 24/7, s dostupností alespoň 99 % (měsíčně).

2. předložením seznamu členů odborného týmu, který se bude podílet na zajištění plnění veřejné zakázky. Přílohou tohoto seznamu budou profesní životopisy osob, které se budou podílet na zajištění veřejné zakázky. Profesní životopis bude na konci zahrnovat text „čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé“ a podpis osoby.

Uchazeč doloží alespoň 3 členy odborného týmu, přičemž z přiložených dokladů k prokázání této části kvalifikačních předpokladů musí být zřejmé, že:

 • alespoň 1 člen odborného týmu (projektový manažer) má zkušenosti s vedením projektu v oblasti IT a je držitelem certifikátu projektového managementu jako je Prince 2, PMP, PMI apod.;
 • alespoň 1 člen odborného týmu je odborníkem v oblasti programování a vývoje softwarových aplikací a současně se v minulosti podílel na realizaci zakázky obdobného zaměření předmětu této veřejné zakázky (viz výše)
 • alespoň 1 člen odborného týmu je odborníkem v oblasti programování a vývoje softwarových aplikací.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace dodané Uchazečem.

Pravidla pro hodnocení nabídek

Dílčí hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek jsou stanovena následovně:

 

Kritérium

Váha

1.

Popis návrhu plnění

60 %

2.

Celková nabídková cena bez DPH

40 %

 

Ad kritérium 1.

Popisem návrhu plnění se rozumí dokument, ve kterém Uchazeč popíše komplexní přístup k plnění veřejné zakázky. Hodnocena bude kvalita nabízené dodávky technologie a její technické parametry, a to z hlediska souladu naplnění cílů Zadavatele a vhodnosti jejího využití pro cílovou skupinu uživatelů.

Popis návrhu plnění realizace veřejné zakázky bude hodnocen dle níže uvedených subkritérií:

Popis softwarového a hardwarového vybavení dispečinku tísňové péče s váhou 50 %

V rámci tohoto subkritéria bude Zadavatelem nejlépe hodnocena ta nabídka, ve které Uchazeč detailně popíše technickou specifikaci softwarového a hardwarového vybavení dispečinku tísňové péče, jeho uživatelské prostředí a detailní popis vhodnosti tohoto softwarového a hardwarového vybavení pro naplnění cílů Zadavatele, resp. této veřejné zakázky.

Popis softwarového a hardwarového vybavení koncového zařízení pro uživatele s váhou 50 %

V rámci tohoto subkritéria bude Zadavatelem nejlépe hodnocena ta nabídka, ve které Uchazeč detailně popíše technickou specifikaci softwarového a hardwarového vybavení koncového zařízení pro uživatele, popis vhodnosti koncového zařízení pro cílovou skupinu jeho uživatelů, tj. pro seniory a osoby se zdravotním postižením a popis vhodnosti tohoto softwarového a hardwarového vybavení pro naplnění cílů Zadavatele, resp. této veřejné zakázky.

Ad kritérium 2.

Celková nabídková cena za realizaci veřejné zakázky musí být uvedena v korunách českých. Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v členění bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit nebo měnit, a která bude platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré náklady potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky.

 

 

Způsob hodnocení a výběru nejvhodnější nabídky

Hodnocení nabídek proběhne dle ekonomické výhodnosti nabídky. Hodnocení nabídek bude provedeno podle dílčích hodnotících kritérií a jejich vah. 

Pro číselně vyjádřené kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (Nabídková cena bez DPH), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

 

       nejvhodnější nabídka

Počet bodů =  -----------------------------  * 100

        hodnocená nabídka

 

Pro kritérium, které nelze vyjádřit číselně (Popis návrhu plnění), sestaví 3 členná hodnotící komise, která je vůči uchazečům nestranná, pořadí jednotlivých nabídek, a to v pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné. Nejvhodnější nabídce pak přiřadí 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou vynásobena vahou daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho Uchazeče, jehož nabídka získá nejvyšší celkový počet bodů. Zadavatel zašle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří podali nabídku v řádném termínu.

Odpovědnost za vady

Vybraný Uchazeč zaručuje, že přebírá zodpovědnost za případné vady na dodávce po dobu 24 měsíců od předání předmětu zakázky dle zákona 89/2012 Sb.

Smluvní pokuta

Pro případ prodlení při nesplnění nebo porušení povinností vyplývající ze smlouvy je povinnost vybraného Uchazeče zaplatit smluvní pokutu Zadavateli ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

Další povinnosti Uchazeče

Vybraný Uchazeč je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Dále Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy včetně obchodních podmínek stanovených Zadavatelem.

V rámci platebních podmínek Zadavatel neposkytuje zálohy a splatnost faktur nesmí být kratší než 30 dnů. Faktury budou propláceny průběžně dle předávání jednotlivých částí zakázky. 

Lhůta, místo a způsob podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.12.2017 ve 12:00 hodin

Nabídky je možné podávat doporučeně poštou na adresu sad Míru 789, Zruč nad Sázavou, 285 22,  v písemné podobě a současně v elektronické podobě na datovém nosiči v uzavřené obálce s označením „Veřejná zakázka“ s nápisem „NABÍDKA - NEOTVÍRAT“

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

 

 

 

 

A picture